м.Дніпро ДНЗ № 20
Фінансова діяльність

 

                                                             

 

                    ЗАТВЕРДЖЕНО        
                    Наказ Міністерства фінансів України        
                    28 січня 2002 року № 57        
                    (у редакції наказу Міністерства фінансів України        
                    від 26 листопада 2012 року № 1220)        
                  Затверджений у сумі:   Два мільйона п'ятсот шістдесят сім тисяч чотириста сорок вісім гривень 00 копійок (2567448,00 грн)      
                      (сума словами і цифрами)      
                  Начальник управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради          
                  (посада)          
                        О.В. Салогуб    
                  (підпис) (ініціали і прізвище)          
                  04.02.2019       М.П.  
                  (число, місяць, рік)          
ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ                            
на 2019 рік                            
  40506248 Відділ централізованої бухгалтерії департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради № 2 (навчальних закладів Новокодацького та Чечелівського районів)                          
    (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)                        
    м. Дніпра                        
    (найменування міста, району, області)                        
Вид бюджету       місцевий (міський бюджет м. Дніпра),                    
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету       06 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради,                    
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету                            
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти )                            
Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 20" Дніпровської міської ради                            
                            (грн.)
Найменування КЕКВ Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом на рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Поточні видатки 2000 313 434,00 245 828,00 244 920,00 200 333,00 249 676,00 283 519,00 100 420,00 86 365,00 227 311,00 224 363,00 203 439,00 187 840,00 2 567 448,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 140 556,00 140 556,00 140 556,00 140 556,00 192 373,00 266 092,00 84 761,00 70 814,00 169 989,00 140 556,00 140 556,00 140 556,00 1 767 921,00
Оплата праці 2110 115 210,00 115 210,00 115 210,00 115 210,00 157 683,00 218 108,00 69 476,00 58 044,00 139 335,00 115 210,00 115 210,00 115 210,00 1 449 116,00
Заробітна плата 2111 115 210,00 115 210,00 115 210,00 115 210,00 157 683,00 218 108,00 69 476,00 58 044,00 139 335,00 115 210,00 115 210,00 115 210,00 1 449 116,00
Грошове утримання військовослужбовців 2112                         0,00
Нарахування на оплату праці 2120 25 346,00 25 346,00 25 346,00 25 346,00 34 690,00 47 984,00 15 285,00 12 770,00 30 654,00 25 346,00 25 346,00 25 346,00 318 805,00
Використання товарів і послуг 2200 172 878,00 105 272,00 104 364,00 59 777,00 57 303,00 17 427,00 15 659,00 15 551,00 57 322,00 83 807,00 62 883,00 47 284,00 799 527,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210                         0,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220                         0,00
Продукти харчування 2230 99 911,00 50 605,00 50 605,00 50 605,00 50 605,00 9 718,00 9 718,00 9 718,00 50 605,00 50 605,00 25 303,00 25 305,00 483 303,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240                         0,00
Видатки на відрядження 2250                         0,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260                         0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 72 967,00 54 667,00 53 759,00 9 172,00 6 698,00 7 709,00 5 941,00 5 833,00 6 717,00 33 202,00 37 580,00 21 979,00 316 224,00
Оплата теплопостачання 2271 55 777,00 40 970,00 40 970,00             22 221,00 29 253,00 15 659,00 204 850,00
Оплата водопостачання і водовідведення 2272 1 991,00 1 327,00 1 327,00 1 327,00 1 062,00 1 062,00 1 062,00 1 062,00 1 062,00 664,00 664,00 663,00 13 273,00
Оплата електроенергії 2273 15 199,00 12 370,00 11 462,00 7 845,00 5 636,00 6 647,00 4 879,00 4 771,00 5 655,00 10 317,00 7 663,00 5 657,00 98 101,00
Оплата природного газу 2274                         0,00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275                         0,00
Оплата енергосервісу 2276                         0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281                         0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282                         0,00
Обслуговування боргових зобов`язань 2400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань 2410                         0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань 2420                         0,00
Поточні трансферти 2600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610                         0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620                         0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630                         0,00
Соціальне забезпечення 2700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710                         0,00
Стипендії 2720                         0,00
Інші виплати населенню 2730                         0,00
Інші поточні видатки 2800                         0,00
Капітальні видатки 3000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання основного капіталу 3100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110                         0,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121                         0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 3122                         0,00
Капітальний ремонт 3130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131                         0,00
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132                         0,00
Реконструкція та реставрація 3140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141                         0,00
Реконструкція та реставрація інших об`єктів 3142                         0,00
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143                         0,00
Створення державних запасів і резервів 3150                         0,00
Придбання землі і нематеріальних активів 3160                         0,00
Капітальні трансферти 3200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210                         0,00
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220                         0,00
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230                         0,00
Капітальні трансферти населенню 3240                         0,00
Надання внутрішніх кредитів 4110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111                         0,00
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112                         0,00
Надання інших внутрішніх кредитів 4113                         0,00
Надання зовнішніх кредитів 4210                         0,00
Нерозподілені видатки 9000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УСЬОГО   313 434,00 245 828,00 244 920,00 200 333,00 249 676,00 283 519,00 100 420,00 86 365,00 227 311,00 224 363,00 203 439,00 187 840,00 2 567 448,00
  Керівник закладу                     С.І. Сібірьова    
                (підпис)       (ініціали, прізвище)    
  Начальник відділу ЦБ ДГП ДМР № 2 навчальних закладів Новокодацького та Чечелівського районів                     Є.О. Мітіна    
                (підпис)       (ініціали, прізвище)    
  М.П.**   04.02.2019                      
      (число, місяць, рік))                      
* Технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.                            
** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.                            
                             
                             

 

РОЗРАХУНКИ ДО БЮДЖЕТУ НА 2019 рік                  
0611010 Надання дошкільної освіти                  
КЗО "Дошкільний навчальний заклад (ясла садок) № 20" ДМР                  
                   
2110 Оплата праці             1 449 116,00  
2111 Заробітна плата:             1 449 116,00  
  По тарифікації 41759 грн* 12 м     501 108,00 501 108,00
  За штатним розписом 69525 грн* 12 м     834 300,00 834 300,00
  Заміщення             29 973,00 0,00
  Лікарняні             13 354,00 0,00
  Матеріальна допомога педпрацівникам             33 529,00 0,00
  Матеріальна допомога медпрацівникам             3 323,00 0,00
  Винагорода             33 529,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 22%             318 805,00 318 805,52
2200 Використання товарів і послуг             799 527,00  
2230 Продукти харчування:             483 303,00 483 303,00
Категорія дітей   Діти Тариф     Дні      
Садок: Звичайні 59%   80 29,53     150   354 360,00 354 360,00
Садок: Цілодобові 59%   0 32,49     150     0,00
Садок: Пільга 100%   3 50,05     150   22 522,50 22 522,50
Садок: Пільга (багатодітні) 79%   6 39,79     150   35 811,00 35 811,00
Яслі: Звичайні 59%   24 18,32     150   65 952,00 65 952,00
Яслі: Цілодобові 59%   0 20,16     150     0,00
Яслі: Пільга 100%   1 31,05     150   4 657,50 4 657,50
Яслі: Пільга (багатодітні) 79%     24,68     150     0,00
    114              
                   
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв             316 224,00 316 223,82
      Тариф     Обсяг в нат. од.      
2271 Оплата теплопостачання   1349,34     151,815   204 850,00 204 850,05
2272 Оплата водопостачання і водовідведення   12,936     1 026   13 273,00 13 272,34
2273 Оплата електроенергії   2,28792     42 878   98 101,00 98 101,43
2274 Оплата природного газу   11,6132           0,00
  ВСЬОГО:             2 567 448,00  
                   
  Керівник закладу           С.І. Сібірьова    
  Начальник відділу ЦБ ДГП ДМР № 2 навчальних закладів Новокодацького та Чечелівського районів           Є.О. Мітіна    
  М.П. 04.02.2019р.                
Виконавці: провідні фахівці Л.Л. Бабенко, А.М. Зливко                  
                   
                   
РОЗРАХУНКИ ДО СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ НА 2019 рік                  
0611010 Надання дошкільної освіти                  
КЗО "Дошкільний навчальний заклад (ясла садок) № 20" ДМР                  
Код надходжень 25010100                  
2200 Використання товарів і послуг             301 302,00  
2230 Продукти харчування:             301 302,00 301 302,00
Категорія дітей   Діти Тариф     Дні      
Садок: Звичайні 59%   80 20,52     150   246 240,00 246 240,00
Садок: Цілодобові 59%   0 23,70     150     0,00
Садок: Пільга 100%   3 0,00     150     0,00
Садок: Пільга (багатодітні) 79%   6 10,26     150   9 234,00 9 234,00
Яслі: Звичайні 59%   24 12,73     150   45 828,00 45 828,00
Яслі: Цілодобові 59%   0 14,00     150     0,00
Яслі: Пільга 100%   1 0,00     150     0,00
Яслі: Пільга (багатодітні) 79%     6,37     150     0,00
    114              
  ВСЬОГО:             301 302,00  
                   
  Керівник закладу           С.І. Сібірьова    
  Начальник відділу ЦБ ДГП ДМР № 2 навчальних закладів Новокодацького та Чечелівського районів           Є.О. Мітіна    
  М.П. 04.02.2019р.                
Виконавці: провідні фахівці Л.Л. Бабенко, А.М. Зливко